നേടൂ 5000Rs Cash Price…ഇൻസ്റ്റാൾ UC News (Refer & Earn 5000Rs)

Ad Blocker Detected

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

FRIENDS this is true not fake
#uc_browser december offer

5000 രൂപ നേടുവാനുള്ള അവസരം
Uc news പുതിയ contest നടത്തുന്നു
ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്രകാരം ആണ്
1 : play store പോയി
*Uc news* എന്ന app
download ചെയ്യുക
2: open ചെയ്യുക
3: അതിൽ കാണുന്ന ആദ്യത്തെ പരസൃത്തിൽ..5000 രൂപയുടെ പരസൃം കാണാം…അതിൽ click ചെയ്യുക
4 : അപ്പോൾ ഒരു code ചോദിക്കും ..ഈ number അടിക്കുക. : 5957715
ഒാർക്കുക ആ number അടിച്ചാൽ മാത്രമേ ബോണസ്
കിട്ടുക ഉള്ളൂ……..
5: എന്നിട്ട് നിങ്ങുടെ code ഉപയോഗിച്ച് friends നെ ചേർക്കുക
6 : ഒരാളെ ചേർത്താൽ *1 മുതൽ 2500 വരെ* കിട്ടാം…
നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം പോലെ കിട്ടും
http://tz.ucweb.com/12_GUB0
ഈ offer Dec 16 വരെ
മാത്രം…..
ഒന്നു try ചെയ്തൂ നോക്കൂ….പോയാൽ 3 MB
കിട്ടിയാൽ….
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
http://tz.ucweb.com/12_GUB0

Leave a Reply