നേടൂ 5000Rs Cash Price…ഇൻസ്റ്റാൾ UC News (Refer & Earn 5000Rs)

0
218

FRIENDS this is true not fake
#uc_browser december offer

5000 രൂപ നേടുവാനുള്ള അവസരം
Uc news പുതിയ contest നടത്തുന്നു
ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്രകാരം ആണ്
1 : play store പോയി
*Uc news* എന്ന app
download ചെയ്യുക
2: open ചെയ്യുക
3: അതിൽ കാണുന്ന ആദ്യത്തെ പരസൃത്തിൽ..5000 രൂപയുടെ പരസൃം കാണാം…അതിൽ click ചെയ്യുക
4 : അപ്പോൾ ഒരു code ചോദിക്കും ..ഈ number അടിക്കുക. : 5957715
ഒാർക്കുക ആ number അടിച്ചാൽ മാത്രമേ ബോണസ്
കിട്ടുക ഉള്ളൂ……..
5: എന്നിട്ട് നിങ്ങുടെ code ഉപയോഗിച്ച് friends നെ ചേർക്കുക
6 : ഒരാളെ ചേർത്താൽ *1 മുതൽ 2500 വരെ* കിട്ടാം…
നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം പോലെ കിട്ടും
http://tz.ucweb.com/12_GUB0
ഈ offer Dec 16 വരെ
മാത്രം…..
ഒന്നു try ചെയ്തൂ നോക്കൂ….പോയാൽ 3 MB
കിട്ടിയാൽ….
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
http://tz.ucweb.com/12_GUB0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here